GE

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმი

25 თებერვალი 2013

თუ გსურს, მოიპოვო ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხი, უნდა დააგროვო სულ ცოტა 240 ECTS კრედიტი.
კურიკულუმი შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან-მოდულისგან:

 

მოდულის სახელწოდებაECTS კრედიტი
საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნები53
ბიზნესის საბაზო განათლება38
ბიზნესის ძირითადი განათლება98
სპეციალობის არჩევითი საგნები35
არჩევითი საგნები16

 

თუ გსურს, დაეუფლო დამატებით სპეციალობას (მაინორს), მაშინ  თავისუფალი არჩევითი საგნების ნაცვლად, აირჩიე დამატებითი სპეციალობა (მაინორი) და გაიარე შესაბამისი საგნები (36 -45 ECTS კრედიტი).