GE

გურამ ჩიქოვანი

29 მარტი 2013

პოზიცია: თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი

ელფოსტა: g.chikovani@freeuni.edu.ge

 

განათლება

1967-1973 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი (სპეციალობა: აღმოსავლეთმცოდნე-ფილოლოგი);
1971-1972 – დამასკოს ეროვნული უნივერსიტეტი, სირია

 

სასწავლო კურსები

ახლო აღმოსავლეთის ლიტერატურა
ბიზნესის არაბული
ყურანი

 

პუბლიკაციების ჩამონათვალი

მონოგრაფიები:

 1. შუა აზიის არაბული დიალექტები. კაშკადარიული დიალექტი (ფონოლოგია, გრამატიკა, ლექსიკა), თბილისი, 2002 (გვ.1-260);
 2. ცენტრალური აზიის არაბული დიალექტები, კაშკადარიული დიალექტი, ტექსტი, თარგმანი, განმარტებები, თბილისი, 2007 (გვ.1-276);
 3. Кашкадарьинский арабский диалект Центральной Азии, Тбилиси, 2008 (გვ. 1-257).
 4. Бухарский диалект арабского языка, Тбилиси, 2009 (გვ. 1-194).

სამეცნიერო პუბლიკაციები:

 1. სახელის სახელით მართვის საკითხი სალიტერატურო არაბულ ენასა და შუა აზიის არაბულ დიალექტებში, სემიტოლოგიური ძიებანი, 1, თბილისი, 1983;
 2. Кашкадарьинский арабский диалект и некоторые вопросы истории среднееазиатских арабов. Всесоюзная конференция по проблемам арабской культуры памяти академика И. Ю. Крачковского, Москва,1983, /тезисы докладов/;
 3. შოთა რუსთაველი - გენიალური ქართული პოეტი, შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის" არაბული თარგმანის შესავალი სტატია, დამასკო, 1984, /არაბულ ენაზე/;
 4. შუა აზიაში კაშკადარიელ არაბთა მიგრაციის ზოგიერთი საკითხი, "სემიტოლოგიური ძიებანი", II, თბილისი, 1985, გვ. 108-114;
 5. „სწორი სამთანხმოვნიანი ზმნა არაბული ენის კაშკადარიულ დიალექტში", საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 120, #1, თბილისი, 1985, გვ. 193-196;
 6. Основные лексические особенности кашкадарьинского диалекта арабского языка, Сообщения АН ГССР, т. 120, №1, 1985, с. 193-196;
 7. „რიცხვითი სახელი და ნაცვალსახელი არაბული ენის კაშკადარიულ დიალექტში", სემიტოლოგიური ძიებანი, III, თბილისი, 1987, გვ. 73-81;
 8. დამხმარე სიტყვები შუა აზიის კაშკადარიულ დიალექტში, "სემიტოლოგიური ძიებანი"- IV, თბილისი, 1988, გვ. 73-76;
 9. К характеристике языка кашкадарьинских арабов. Взаимодействие и взаимоотношение цивилизаций и культур на востоке, III всесоюзная конференция востоковедов, /тезисы докладов и сообщений/, Москва, 1988;
 10. al-'arab fi-l-ittihadi as-sufiyyati, al-'arabi, El-Kuweit, 1990, /არაბულ ენაზე/, გვ. 92-96;
 11. აკაკი წერეთელი, ცხოვრება და შემოქმედება, აკაკი წერეთლის პოეტური კრებულის "გამზრდელი" არაბული თარგმანის შესავალი წერილი (ნიზარ ხალილის თანაავტორობით), დამასკო, 1990, /არაბულ ენაზე/;
 12. კაშკადარიული არაბული დიალექტის ვოკალური სისტემა, "სემიტოლოგიური ძიებანი"-V, თბილისი, 1991, გვ. 50-54;
 13. gurgia wa-l-'alamu-l-'arabi, al-vatiqa, Manama-Bahrein, 1997, /არაბულ ენაზე/, გვ. 174-177;
 14. Некоторые вопросы истории и языка среднеазиатских арабов, Россия и Арабский Мир, вып. 3, Санкт-Петербург, 1998, стр. 70-77;
 15. ერაყის კრიზისი, პერსპექტივა-XXI, # I, 1998, გვ. 39-42;
 16. ძველი და თანამედროვე არაბული დიალექტები (შედარებითი ანალიზი), აღმოსავლეთმცოდნეთა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1998;
 17. Некоторые особенности вербальной системы кашкадарьинского арабского диалекта Средней Азии, Россия и Арабский Мир, вып. 4, Санкт-Петербург, 1999, стр. 55-60;
 18. ზოგიერთი საერთო მოვლენის შესახებ იემენისა და შუა აზიის არაბულ დიალექტებში, ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 1 (35), 1999, გვ. 43-46;
 19. Some Notes About the History and Language of Central Asian Arabs, Perspective-XXI,2, (history, politology, culturology), Tbilisi,1999, pp. 93-101;
 20. აღმოსავლური ლექსიკიდან, ვლადიმერ ახვლედიანის დაბადების 75 წლისათავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1999, გვ. 28;
 21. ზმნური კომპოზიტები არაბული ენის კაშკადარიულ დიალექტში, აკად. გიორგი წერეთლის დაბადების 95 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1999, გვ. 30-31;
 22. კოსოვოს კრიზისი და მუსლიმური სამყარო, პერსპექტინა – XXI, # 2, 1999, გვ. 7-14;
 23. The Qashqadarian Arabic Dialect of Central Asia (Nominal Structures), Proceedings of the Third International Conference of AIDA, Malta, 2000, p.189-194;
 24. The Verb in the Central Asian Arabic Dialects, the Fourth International Conference, the International Arabic Dialectology Association (AIDA), Marrakesh, 2000, p. 59;
 25. ენობრივი სიტუაცია შუა აზიის არაბულენოვან ყიშლაღებში, პერსპექტივა-XXI, 3, თბილისი, 2001, გვ. 7-12;
 26. კაშკადარიელ არაბებში დაცული ზოგიერთი ზეპირი გადმოცემის მნიშვნელობისათვის, პერსპექტივა-XXI, 3, თბილისი, 2001, გვ. 96-102;
 27. Some peculiarities of Verb Formation in the Qashqa-darya Arabic Dialect of Central Asia, Orientalist, I, Tbilisi, 2001, p. 58-66;
 28. al-'arab fi asyia wusta, Orientalist, I, Tbilisi, 2001, p. 251- 256, /არაბულ ენაზე/;
 29. აღმოსავლური ლექსიკიდან, ტიპოლოგიური ძიებანი, თბილისი, 2001, გვ. 454-461;
 30. საქართველო და აღმოსავლეთი: სულხან-საბა ორბელიანის პროექტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ ვალერიან გაბაშვილის დაბადების 90 წლისათვის მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2001;
 31. კონსტანტინე წერეთელი, ბიობიბლიოგრაფია, "მეცნიერება", თბილისი, 2001;
 32. The Verb in the Arabic Dialects of Central Asia, Aspects of the Dialects of Arabic Today, Rabat, 2002, pp. 179-188;
 33. საერთაშორისო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენების პუბლიკაცია, საერთაშორისო კონფერენცია "თანამშრომლობა კავკასიაში მშვიდობისათვის" (საკონფერენციო მასალები), თბილისი, 2002;
 34. არაბული ენის კაშკადარიული დიალექტი (ფონეტიკა-ფონოლოგია), სემიტოლოგიური ძიებანი, VI, თბილისი, 2003, გვ. 257-286;
 35. Central Asian Arabic Dialects: The main lexical peculiarities, AIDA, 5th Conference proceedings, Cadiz, 2003, pp. 1-12;
 36. არაბული ენის კაშკადარიული დიალექტის ენობრივი თავისებურებანი, აღმოსავლეთმცოდნეთა მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, სტატიების კრებული, ქუთაისი, 2003;
 37. კონსტანტინე წერეთელი, საიუბილეო კრებული მიძღვნილი კონსტანტინე წერეთლის 80 წლისათვის, თბილისი, 2003;
 38. The Main Linguistic Peculiarities of the Qashqa-Darya Arabic Dialect of Central Asia, Orientalist, II, In Memoriam Academician Sergi Jikia, Tbilisi, 2003-2004;
 39. Some Evidence on the History and Language of the Arabs of Central Asia, "Central Asia on Display, Proceedings of the VII Conference of the European Society for Central Asian Studies", Ed. ASS. Prof. Mag. Dr.Gabriele Basuly-Peleczek, Vien, 2004;
 40. ენობრივი სიტუაცია არაბულ ქვეყნებში, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ტომი VII (I), ქუთაისი, 2005, გვ. 441-451;
 41. Linguistic Contacts in Central Asia, "Linguistic Convergence and Areal Diffusion, Case Studies from Iranian, Semitic and Turkic", Edited by Eva Agnes Csato, Bo Isaksson and Carina Jahani, Routledge Curzon,London and New York, 2005;
 42. Some Peculiarities of Central Asian Arabic from the Perspective of History of Arabic Language, Romano-Arabica VI-VII, Peripheral Arabic Dialects, University of Bucharest, Center for Arab Studies, 2006-2007;
 43. მოჰამედ ალი ბენ (ნიკოლას საიდი) – XIX საუკუნის აფრიკული წარმოშობის ამერიკელი მოგზაური (დღემდე უცნობი ჩანაწერები თბილისის შესახებ), პერსპექტივა-XXI, # IX, თბილისი, 2007;
 44. ცენტრალურაზიური არაბულის ზოგიერთი ენობრივი მონაცემები არაბული ენის ისტორიის თვალსაზრისით, სემიტოლოგიური ძიებანი, VII, თბილისი, 2007-2008, გვ. 114-126;
 45. ცენტრალური აზიის კაშკადარიული არაბული დიალექტის მეტყველების ნიმუშები, სემიტოლოგიური ძიებანი, VII, თბილისი, 2007-2008, გვ. 164-186;
 46. al-hadara al-'arabiyya fi asiya al-wusta wa-l-qawqaz, Journal "Al-Faysal", Ar-Riyad, March-April, 2010, p. 87-93 /არაბულ ენაზე/;
 47. Georgia in the Global Politics. The Ways of the Conflicts' Resolution, 2010 World Universities Congress, Proceedings II, Çanakkale Onsekiz Mart University, 20/24 October 2010/ Çanakkale , Turkey, pp.1130-1134;
 48. Китайский язык в институте Азии и Африки Тбилисского Свободного университета, Первая международная конференция "Изучение китайского языка в государствах Центральной Азии и в соседних государствах Китая", Материалы конференции, Китай, 2010, стр. 57-62;
 49. პერიფერიული არაბული დიალექტების კვლევის ძირითადი მიმართულებები, ენათმეცნიერების სკითხები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2011, გვ. 269-281;
 50. Arabic Dialects of Central Asia: Internal Development Tendencies of Arabic Language Material, Folia Orientalia, Studia Andreae Zaborski Dedicata, VOL. XLIX, Poland, 2012, pp. 121-128.