GE

თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტის მორიგი წარმატება

01 აპრილი 2015

თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის 2011 წლის კურსდამდავრებულმა ცისმარ ქშუტაშვილმა იაპონიის განათლების სამინისტროს დაფინანსებით წარმატებით გაიარა ტოკიოს უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე 2013-2015 წლების მაგისტრატურის პროგრამა საერთაშორისო ურთიერთობებში და მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი.

ვულოცავთ ცისმარს ამ წარმატებას!