GE

წათე ბაწაში

29 მარტი 2013

პოზიცია: პროფესორი

ელფოსტა: t.batsashi@freeuni.edu.ge

 

განათლება

1967-1972 - თსუ აღმოსავლეთმცონდეობის ფაკულტეტი. სპეციალობა – ისტორიკოსი, აღმოსავლეთმცოდნე (დიპლომი Я № 171705)

 

სასწავლო კურსსები

მსოფლიო ისტორია
საქართველოს ისტორია
თურქული ენა (ზოგადი კურსი)
ბიზნეს თურქული

 

პუბლიკაციების ჩამონათვალი

 1. ეთნონიმ „ლაზი''-ს გაგებისათვის თურქულ ისტორიოგრაფიაში, "მნათობი", № 4. 1984 წ
 2. ფარულ ქრისტიანთა საკითხისათვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ანატოლიაში, "მნათობი" №10, 1985 წ.
 3. 3. პონტოს „ბერძნული" სახელმწიფოს შექმნის მცდელობისათვის, "მნათობი". № 11, 1985 წ
 4. ჩრდილო-აღმოსავლეთ ანატოლიაში მცხოვრები ჰემშინები, „მნათობი" №12, 1985 წ.
 5. ჩრდილო-აღმოსავლეთ თურქეთში მცხოვრები ჩეფნები, "მნათობი" № 1, 1986 წ.
 6. ქართველების განსახლების საკთხისათვის თანამედროვე თურქეთში, "მახლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)", კრებული, თბილისი 1989 წ.
 7. ზანური ენის დიალექტთა რაოდენობისა და კვალიფიკაციის პრობლემისათვის, ს. მ. ა. , ა.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 58-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, (ქართული ენა), თბილისი. 1999 (თანაავტორი მ.ქურდიანი).
 8. სვანურ-ზანური ენობრივი ერთობის დიალექტური შედგენილობა და მისი დიფერენციაციის პროცესი სვანურ და ზანურ ენებად ისტორიულ-შედარებითი ფონეტიკის თვალსაზრისით (ძირითადი ფონეტიკური პროცესები). XX რესპუბლიკურიდიალეკტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ქართული ენა, თბილისი. 2000. (თანაავტორი მ. ქურდიანი)
 9. ქართველთა პირველსაცხოვრისის ფლორა ენობრივი მონაცემების მიხედვით, ქუთაისის ა. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2000 წ. (თანავტორი მ. ქურდიანი)
 10. „ეროვნული მოძრაობა ჩრდილო-აღმოსავლეთ ანატოლიაში XVIII ს. ბოლოს და XX ს. პირველ ნახევარში ", „პერსპექტივა - XXI", № 9, თბილისი, 2007.
 11. „ურუმთა ეთნოგენეზის მოკლე მიმოხილვა, ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო", თბილისი, 2008.
 12. К вопросу торговли, сельскохозяйственного и кустарного производства и зачатков развития капитализм в Северо-Восточной Анатолии в XIX – XX вв. (до первой мировой войны), აღოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის კრებული, თბილისი, 2009 წ.