სტუდენტები

ბაკალავრიატი

სასწავლო პროცესის დაწყება

შემოდგომის სემესტრი: 11 სექტემბერი

გაზაფხულის სემესტრი:

 • 2,3,4 კურსი - 26 თებერვალი
 • 1 კურსი - 4 მარტი

სტუდენტის სტატუსის აღდგენა

შემოდგომის სემესტრი: 1 აგვისტო - 31 აგვისტო
გაზაფხულის სემესტრი: 10 იანვარი - 10 თებერვალი

კონცენტრაციის არჩევა

ვიზუალური ხელოვნება და დიზაინი - 15 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით

საერთაშორისო ურთიერთობები  - საორიენტაციო პროგრამის პერიოდში

მაინორების არჩევა

16 ივლისიდან  30 ივლისის ჩათვლით

არჩევით და განმეორებით გასავლელ საგნებზე რეგისტრაცია და გაუქმება, მაინორის გაუქმება

შემოდგომის სემესტრი - 16 ივლისიდან 30 ივლისის ჩათვლით

გაზაფხულის სემესტრი - 16 იანვრიდან 30 იანვრის ჩათვლით

pdf

აკადემიური რეგისტრაციის ინსტრუქცია

2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

pdf

ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის

მაინორი

ძირითად სპეციალობასთან ერთად, თავისუფალ უნივერსიტეტში სტუდენტს შეუძლია დაეუფლოს დამატებით სპეციალობას - მაინორს. მაინორის არჩევა ხდება კურიკულუმით გათვალისწინებული არჩევითი საგნების ნაცვლად. სტუდენტი მაინორად ირჩევს ძირითადი სპეციალობისგან/კონცენტრაციისგან განსხვავებულ სპეციალობას და გადის შესაბამის საგნებს. აქედან გამომდინარე, უნივერსიტეტის დამთავრების დროისთვის კურსდამთავრებულს აქვს ერთი ან მეტი სპეციალობა, რაც კიდევ უფრო ზრდის მისი წარმატების შანსს.

დამატებით სპეციალობად (მაინორად) უცხო ენის არჩევის პირობები:

თავისუფალი უნივერსიტეტის დამატებითი სპეციალობების ჩამონათვალში, მათ შორის არის აღმოსავლური ენები: თურქული, არაბული, სპარსული, იაპონური, ჩინური, კორეული; დასავლურ-ევროპული ენები: ესპანური, ფრანგული, გერმანული. დამატებით სპეციალობად ენის არჩევის შემთხვევაში, სტუდენტი ისწავლის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის ბაკალავრიატის ძირითადი პროგრამით. დამატებით სპეციალობის არჩევა ხდება მეორე სემესტრის ბოლოს აკადემიური რეგისტრაციის ვადებში. 

დამატებითი სპეციალობის ჩამონათვალი

თუ დამატებით სპეციალობად  აირჩევ ბიზნესსა და ფინანსებს, შენ გაივლი სავალდებულო 8 საგანს, დააგროვებ 36 ECTS კრედიტს და დაეუფლები კვალიფიციური ფინანსური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ანალიტიკურ და მენეჯერულ ინსტრუმენტებს.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
Excel-ი ბიზნესისთვის 2
ბიზნესის საწყისები 4
ფინანსური აღრიცხვა 6
მენეჯერული აღრიცხვა 6
მენეჯმენტის საფუძვლები I    6
კორპორაციული ფინანსები I 6
მონაცემთა ანალიზი 2
დაბეგვრის საფუძვლები 4
ჯამი 36

თუ დამატებით სპეციალობად აირჩევ ფრანგულ ენას, გაივლი 7 სავალდებულო საგანს, დააგროვებ 36 ECTS კრედიტს, გექნება ლექსიკურ მარაგი (დაახლოებით 4000 სიტყვა), შეძლებ ლექსიკონის დახმარებით სხვადასხვა შინაარსის ტექსტების ფრანგულიდან ქართულად და ქართულიდან ფრანგულად თარგმნას.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
ფრანგული ენა I 6
ფრანგული ენა II 6
ფრანგული ენა III 6
ფრანგული ენა IV 6
საქმიანი ფრანგული  ენა  5
ფრანგულენოვანი სამყარო 3
არჩევითი საგანი 4
ჯამი 36

თუ დამატებით სპეციალობად  აირჩევ მარკეტინგს, შენ გაივლი სავალდებულო 8 საგანს, დააგროვებ 37 ECTS კრედიტს და დაეუფლები კვალიფიციური მარკეტინგული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ანალიტიკურ და მენეჯერულ ინსტრუმენტებს.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
Excel-ი ბიზნესისთვის 2
ბიზნესის საწყისები 4
მარკეტინგის მენეჯმენტი 1 4
მარკეტინგის მენეჯმენტი 2 5
ციფრული მარკეტინგი 4
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები   5
სტრატეგიული ბრენდ მენეჯმენტი 5
ახალი პროდუქტის განვითარება 4
არჩევითი საგანი 4
ჯამი 37

თუ დამატებით სპეციალობად აირჩევ გერმანულ ენას, გაივლი 7 სავალდებულო საგანს, დააგროვებ 36 ECTS კრედიტს, გექნება ლექსიკურ მარაგი (დაახლოებით 4000 სიტყვა), შეძლებ ლექსიკონის დახმარებით სხვადასხვა შინაარსის ტექსტების გერმანულიდან ქართულად და ქართულიდან გერმანულად თარგმნას.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
გერმანული ენა I 6
გერმანული ენა II 6
გერმანული ენა III 6
გერმანული ენა IV 6
საქმიანი გერმანული  ენა  5
გერმანულენოვანი სამყარო 3
არჩევითი საგანი 4
ჯამი 36

თუ დამატებით სპეციალობად  აირჩევ პროგრამირებას, გაივლი 6 საგანს, დააგროვებ 36 ECTS კრედიტს და მიიღებ საფუძვლიან ცოდნას კომპიუტერული მეცნიერების მნიშვნელოვან ქვედარგებში (მათ შორის მათემატიკაში). შეძლებ დააპროგრამო რამდენიმე ენის გამოყენების საშუალებით. ასევე გექნება  წარმოდგენა იმაზე თუ რა არის პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიის დარგი. შეგექმნება კონკრეტული წარმოდგენა ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება, მომხმარებლის ინტერფეისის დიზაინი, მოთხოვნილებების დადგენა, პროგრამული უზრუნველყოფის დიზაინი და არქიტექტურა.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
დისკრეტული მათემატიკა 6
პროგრამირების მეთოდოლოგიები 6
პროგრამირების აბსტრაქციები 8
მონაცემთა ბაზები 4
პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია 6
არჩევითი საგანი 6
ჯამი 36

თუ დამატებით სპეციალობად აირჩევ ესპანურ ენას, გაივლი 7 სავალდებულო საგანს, დააგროვებ 36 ECTS კრედიტს, გექნება ლექსიკურ მარაგი (დაახლოებით 4000 სიტყვა), შეძლებ ლექსიკონის დახმარებით სხვადასხვა შინაარსის ტექსტების ესპანურიდან ქართულად და ქართულიდან ესპანურად თარგმნას.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
ესპანური ენა I 6
ესპანური ენა II 6
ესპანური ენა III 6
ესპანური ენა IV 6
საქმიანი ესპანური  ენა  5
ესპანურენოვანი სამყარო 3
არჩევითი საგანი 4
ჯამი 36

თუ დამატებით სპეციალობად აირჩევ კერძო და ბიზნეს სამართალს, გაივლი 8 სავალდებულო საგანს და მიიღებ 39 ECTS კრედიტს. შეისწავლი კერძო და ბიზნეს სამართლის ძირითად ცნებებს, საწარმოთა რეგისტრაციასთან, მის რეორგანიზაციასა და ლიკვიდაციასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს და ფინანსური ინსტიტუტების რეგულირებასთან დაკავშირებულ ძირითად საკითხებს.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
შესავალი სამოქალაქო სამართლში 4
სანივთო სამართალი 4
ვალდებულებითი სამართალი. ზოგადი ნაწილი 5
სახელშეკრულებო სამართალი 4
სამეწარმეო სამართალი 4
კანონისმიერი ვალდებულებითი სამართალი 5
სამართლის მეთოდები 4
შრომითი ურთიერთობების სამართალი 4
არჩევითი საგანი 4
ჯამი 38

თუ დამატებით სპეციალობად აირჩევ ჩინურ ენას, გაივლი 8 სავალდებულო საგანს და დააგროვებ 45 ECTS კრედიტს, დაეუფლები ჩინური ენას საწყის დონეზე. შეისწავლი დაახლოებით 500 იეროგლიფს, რაც საშუალებას მოგცემს მარტივ სასაუბრო ენაზე მოახერხო ურთიერთობა. ისწავლი ჩინური წინადადების წყობას. აითვისებ „ფინინს" (ე.წ. ჩინური ენის ლათინურ ტრანსკრიფციას), შეძლებ ლექსიკონით სარგებლობას. აუდიო – ვიდეო მასალის დახმარებით, დაეუფლები ჩინურ ტონალურ გამოთქმას.

კურსის დასრულების შემდეგ გექნება სათანადო საფუძველი იეროგლიფიკაში, გამოთქმის ტონალურ სისტემაში და საბაზისო გრამატიკაში, მზად იქნება შემდეგ – საშუალო დონეზე ცოდნის გაღრმავებისთვის.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
ჩინური ენა I 7
ჩინური ენა II 7
ჩინური ენა III 7
ჩინური ენა IV 7
ჩინური ენა V 7
ბიზნესის ჩინური ენა I, II 6
შორეული აღმოსავლეთის რელიგიები 4
ჯამი 45

თუ დამატებით სპეციალობად საერთაშორისო და საჯარო სამართალს აირჩევ, გაივლი 7 სავალდებულო საგანს და მიიღებ 36 ECTS კრედიტს.  შეისწავლი საერთაშორისო სამართლის, ევროპის კავშირის ძირითადი ინსტიტუტების და სახელმწიფოს ორგანიზაციისა და საქმიანობის სამართლებრივ საფუძვლებსა და ინსტრუმენტებს, გაეცნობი ადმინისტრაციული სამართლის ძირითად ცნებებსა და ინსტრუმენტებს, შეისწავლი ადამიანის უფლებათა სამართალს და ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის სამართლებრივ საფუძვლებს.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
შესავალი ადამიანის უფლებათა სამართალში 4
ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები 5
საკონსტიტუციო სამართალი – სახელმწიფო მოწყობა I, II 8
ევროპის კავშირის სამართალი 4
საერთაშორისო საჯარო სამართალი 4
შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში 5
არჩევითი საგანი 6
ჯამი 36

თუ იაპონურ ენას აირჩევ დამატებით სპეციალობად, გაივლი 8 სავალდებულო საგანს, დააგროვებ 45 ECTS კრედიტს, შენ გეცოდინება იაპონური გრამატიკის ძირითადი კონსტრუქციები, შეძლებ საუბარს ნასწავლ თემებზე, გექნება იეროგლიფების გარკვეული მარაგი (500–600), რაც საშუალებას მოგცემს იკითხო მარტივი ტექსტები, ისაუბრო მარტივ თემებზე.
კურსის გავლის შემდეგ, გექნება იეროგლიფების მარაგი, გეცოდინება მართლწერის ძირითადი პრინციპები და გასაღებთა სისტემა, რაც მომავალში საკუთარი ცოდნის თვითგაღრმავებისა და ლექსიკონთან თავისუფლად მუშაობის შესაძლებლობას მოგცემს.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
იაპონური ენა I 7
იაპონური ენა II 7
იაპონური ენა III 7
იაპონური ენა IV 7
იაპონური ენა V 7
ბიზნესის იაპონური ენა I, II 6
შორეული აღმოსავლეთის რელიგია 4
ჯამი 45

თუ დამატებით სპეციალობად  აირჩევ მართვა და საჯარო პოლიტიკას, გაივლი 7 საგანს, დააგროვებ 36 ECTS კრედიტს და მიიღებ კომპლექსურ ცოდნას მმართველობითი, პოლიტიკური, სოციალური კვლევების, რეგიონალური პროცესებისა შესახებ.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
თვისებრივი კვლევის მეთოდები 4
საჯარო პოლიტიკის პროცესი I 4
საჯარო პოლიტიკის პროცესი II 4
რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები 4
მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ანალიზი.   8
კავკასია და საქართველო 4
ქართული აზრის ისტორია 4

მართვის პროგრამიდან სავალდებულო არჩევითი
საგანი, გარდა საბაკალავრო ნაშრომისა

4
ჯამი 36

თუ კორეულ ენას აირჩევ დამატებით სპეციალობად, გაივლი სავალდებულო 7 საგანს და დააგროვებ საჭირო 38 კრედიტს, გეცოდინება კორეული გრამატიკის ძირითადი კონსტრუქციები, შეძლებ საუბარს ნასწავლ თემებზე, გექნება სიტყვების გარკვეული მარაგი (800–1000), შეძლებ მარტივი ტექსტების წაკითხვას, კომუნიკაციასა და თავისუფლად მეტყველებას ნასწავლ თემებზე, გექნება სწორი გამოთქმა და ინტონაცია. მომავალში შეძლებ საკუთარი ცოდნის თვითგაღრმავებას და ლექსიკონთან თავისუფლად მუშაობას.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
კორეული ენა I 7
კორეული ენა II 7
კორეული ენა III 7
კორეული ენა IV 7
ბიზნესის კორეული ენა I, II 6
შორეული აღმოსავლეთის რელიგიები 4
ჯამი 38

თუ დამატებით სპეციალობად აირჩევ საერთაშორისო ურთიერთობებს, შენ გაივლი 6 სავალდებულო საგანს, დააგროვებ 36 ECTS კრედიტს და მიიღებ კომპლექსურ ცოდნას პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, გლობალური, რეგიონალური პროცესებისა და საერთაშორისო სამართლის შესახებ.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები  6
საერთაშორისო სამართალი 4
დიპლომატიის ისტორია და სამსახური 6
საერთაშორისო ტერორიზმო და უსაფრთხოება 6
მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ანალიზი 8
კონფლიქტები და საერთაშორისო ურთიერთობები 6
ჯამი 36

თუ დამატებით სპეციალობად აირჩევ არაბულ ენას, გაივლი სავალდებულო 8 საგანს, დააგროვებ 45 ECTS კრედიტს, შეისწავლი კლასიკურ არაბულ დამწერლობას და ფონოლოგიას, კითხვის და მორფოლოგიის ძირითად წესებს, გაეცნობი არაბული კალიგრაფიის სტილს და ნიმუშებს, შეძლებს წერას, კითხვას, მარტივი ფრაზების შედგენას. ასევე, შეისწავლი არაბული გრამატიკის ძირითად კონსტრუქციებს, ლექსიკონის გამოყენებას, მარტივი წინადადებების გრამატიკულად სწორად შედგენას. ამ კურსის გავლის შემდეგ შეძლებ მარტივი წინადადებებით საუბარს, ტექსტის გრამატიკულ მარტივ ანალიზს, ლექსიკური მარაგის სწორად გამოყენებას, რაც დაგეხმარება მარტივი დიალოგების შედგენაში.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
არაბული ენა I 7
არაბული ენა II 7
არაბული ენა III 7
არაბული ენა IV 7
არაბული ენა V 7
ბიზნესის არაბული ენა I, II 6
ახლო აღმოსავლეთის რელიგიები 4
ჯამი 45

თუ დამატებით სპეციალობად  აირჩევ მათემატიკას, გაივლი 6 საგანს, დააგროვებ 36 ECTS კრედიტს და მიიღებ საფუძვლიან ცოდნას მათემატიკის მნიშვნელოვან ქვედარგებში. 

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
კალკულუსი I 6
კალკულუსი II 6
წრფივი ალგებრა 6
დისკრეტული მათემატიკა 6
ალბათობა და სტატისტიკა     6
არჩევითი საგანი  6
ჯამი 36

თუ დამატებით სპეციალობად აირჩევ თურქულ ენას, გაივლი 7 სავალდებულო საგანს, დააგროვებ 38 ECTS კრედიტს, გექნება ლექსიკურ მარაგი (დაახლოებით 4000 სიტყვა), შეძლებ ლექსიკონის დახმარებით სხვადასხვა შინაარსის ტექსტების თურქულიდან ქართულად და ქართულიდან თურქულად თარგმნას.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
თურქული ენა I 7
თურქული ენა II 7
თურქული ენა III 7
თურქული ენა IV 7
ბიზნესის თურქული ენა I, II 6
ახლო აღმოსავლეთის რელიგიები 4
ჯამი 38

თუ დამატებით სპეციალობად  აირჩევ ფერწერას, გაივლი 8 საგანს, დააგროვებ 38 ECTS კრედიტს და მიიღებ საბაზისო ცოდნას ფერწერაში. 

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
ხატვის სტუდია 1 4
ხატვის სტუდია 2 4
დიზაინის პროგრამები 1 2
დიზაინის პროგრამები 2 2
ვიზუალური ხელოვნების სტუდია 1 10
შესავალი თანამედროვე ხელოვნებაში    4
ხელოვნების ისტორია არჩევით 1    6
ხელოვნების ისტორია არჩევით 2    6
ჯამი 38

თუ დამატებით სპეციალობად  აირჩევ სპარსულ ენას, გაივლი 7 სავალდებულო საგანს, დააგროვებ 38 ECTS კრედიტს, გაივლი სპარსული ენის ელემენტარულ და საშუალო კურსს (I და II საფეხურებს), შეისწავლი სპარსული ენის გრამატიკას, მართლწერას, შეიძენ საბაზისო ლექსიკის (2000-2500 სიტყვა) მარაგს. აუდიო–ვიდეო მასალის გამოყენებით აითვისებ სასაუბრო ფორმებს და გამომიმუშავებ ზეპირი მეტყველების ჩვევებს. შეძლებ მარტივი ტექსტების წაკითხვას, მიღებული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენებასა და შემდგომ (დამოუკიდებლად) გაღრმავებას.

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
სპარსული ენა I 7
სპარსული ენა II 7
სპარსული ენა III 7
სპარსული ენა IV 7
ბიზნესის სპარსული ენა I, II 6
ახლო აღმოსავლეთის რელიგიები 4
ჯამი 38

თუ დამატებით სპეციალობად  აირჩევ ხატვას, გაივლი 6 საგანს, დააგროვებ 36 ECTS კრედიტს და მიიღებ საფუძვლიან ცოდნას ხატვაში. 

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
ხატვის სტუდია 1 6
ხატვის სტუდია 2 6
ხატვის სტუდია 3 6
ხატვის სტუდია 4 6
ხელოვნების ისტორია არჩევით 1   6
ხელოვნების ისტორია არჩევით 2    6
ჯამი 36

პირველკურსელთა რეგისტრაცია 2023

პირველი ეტაპი

icon

ელექტრონული რეგისტრაცია დაიწყება 4 სექტემბერს 18:00-ზე და დასრულდება 5 სექტემბერს 23:00-ზე, მითითებულ ბმულზე.

ელექტრონული რეგისტრაციისას პირველკურსელმა უნდა ატვირთოს შესაბამის ველში შემდეგი დოკუმენტების ელ-ვერსიები:

 • პირადობის მოწმობა ან პასპორტი
 • ელექტრონული სურათი (3/4)
 • სამხედრო აღრიცხვის მოწმობა (ვაჟებისთვის)
 • ინგლისურ ენაში საერთაშორისო სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • სკოლის ატესტატი
 • სოციალურად დაუცველის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

მეორე ეტაპი

მოიცავს უნივერსიტეტში მოსვლას, ხელშეკრულების გაფორმებას და ინგლისური ენის დონის განმსაზღვრელ ტესტირებას.

icon

მეორე ეტაპი ჩატარდება კახა ბენდუქიძის კამპუსში (მის. აღმაშენებლის ხეივანი N240) და 7 სექტემბერს 12:00-ზე და 16:00-ზე AUDITORIUM MAGNUM-ში. კონკრეტული განრიგის შესახებ ინფორმაცია, რეგისტრაციის პირველი ეტაპის შემდეგ ინდივიდუალურად ეცნობებათ სტუდენტებს.

პირველკურსელებმა თან უნდა იქონიონ:

 • პირადობის მოწმობა ან პასპორტი
 • სკოლის ატესტატის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
 • ინგლისურ ენაში საერთაშორისო სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • სოციალურად დაუცველის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

პირველკურსელებისთვის, რომლებსაც ჯერ არ შესრულებიათ 18 წელი, საჭიროა:

 • ხელშეკრულებაზე ხელის მოსაწერად მშობლის ან მინდობილი პირის (მინდობილობა უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული) თანხლება.
 • მშობლის/მინდობილი პირის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი

პირველკურსელებს, რომლებიც ვერ მოახერხებენ მითითებულ თარიღებში მშობლის/მინდობილი პირის თანხლებით მოსვლას, საშუალება ექნებათ წაიღონ ხელშეკრულება და ხელმოწერილი დოკუმენტი ჩააბარონ ადმინისტრაციაში არაუგვიანეს 13 სექტემბრისა.

საერთაშორისო ოლიმპიადის მონაწილეები

icon

საერთაშორისო ოლიმპიადის მონაწილეები, რომელთაც ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე, სპეციალური რეჟიმით მოიპოვეს თავისუფალ უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების უფლება, რეგისტრაციას გაივლიან ანალოგიური პროცედურის მიხედვით, როგორც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების მიხედვით ჩარიცხული აბიტურიენტები, ამავე გვერდზე მოცემული რეგისტრაციის ორივე ეტაპის ვადების დაცვით.

შიდა მობილობა

2023-2024 შემოდგომის სემესტრი

მობილობით დაინტერესებულმა სტუდენტებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ:

"სტუდენტები, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხნენ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე და სურთ მობილობით სარგებლობა, უნდა აკმაყოფილებდნენ მიმღები პროგრამის დაშვების წინაპირობებს და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი საგანი (გადალახული უნდა ჰქონდეთ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი).

იმ პროგრამებზე, სადაც სავალდებულოდ ჩასაბარებელ საგნად მითითებულია ისტორია/მათემატიკა, ერთ-ერთ საგანში მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვა ითვლება პროგრამაზე დაშვების წინაპირობის დაკმაყოფილებად.

იმ შემთხვევაში თუ, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სტუდენტს არ აქვს ჩაბარებული ის საგანი, რაც კანონმდებლობის თანახმად, დადგენილია უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის სფეროების მიხედვით, ის უფლებამოსილია დარეგისტრირდეს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მხოლოდ ამ საგნის/საგნების ჩაბარების მიზნით.

მობილობის მსურველ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩარიცხულ სტუდენტებს, თუ 2020 წლამდე მიღებული აქვთ მონაწილეობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებში და შესაბამის საგანში გადალახული აქვთ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, საშუალება ეძლევათ მიღებული შედეგი გამოიყენონ მობილობის მიზნებისათვის.

შენიშვნა: ცვლილებები არ ეხებათ 2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებამდე ჩარიცხულ პირებს. ისინი სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობით სწავლის გაგრძელებას შეძლებენ იმგვარად, როგორც ეს დაშვებული იყო 2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებამდე." (https://emis.ge/news/2039/)

საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლასთან დაკავშირებით სტუდენტთა განცხადებები მიიღება

2023 წლის 21 აგვისტოს 13:00-დან  25 აგვისტოს 18:00-მდე

განცხადებების განხილვა და გასაუბრებები ჩატარდება 2023 წლის 26 აგვისტოდან

მობილობით გადმომსვლელი სტუდენტებისათვის შიდა გასაუბრებები ჩატარდება შემდეგ თარიღებში:

გასაუბრების განრიგი

საბაკალავრო პროგრამა ადგილი თარიღი საათი აუდიტორია
ბიზნესის ადმინისტრირება 5 29 აგვისტო 13:00 204
საერთაშორისო ურთიერთობები 10 29 აგვისტო 12:00 206
სამართალი 5 29 აგვისტო 12:00 205
კომპიუტერული მეცნიერებები 50 29 აგვისტო 12:00
ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერია 10 29 აგვისტო 14:00 207
შენობის სისტემების ინჟინერია 10 29 აგვისტო 14:00 207
მართვა და საზოგადოებრივი მეცნიერებები 10 29 აგვისტო 18:00
ფიზიკა 3 29 აგვისტო 14:00 207
ვიზუალური ხელოვნება და დიზაინი 3 29 აგვისტო 12:00 სტუდიები
არქიტექტურა 5 01 სექტემბერი 15:00 სტუდიები
სამაგისტრო პროგრამა ადგილი თარიღი საათი აუდიტორია
ბიზნესის ადმინისტრირება 5 26 აგვისტო 17:00 204
ბიზნესის ადმინისტრირება ოპერაციების მენეჯმენტში 5 26 აგვისტო 17:00 204
ფინანსები 5 26 აგვისტო 17:00 204

საბაკალავრო პროგრამები

ადგილი

5

თარიღი

29 აგვისტო

საათი

13:00

აუდიტორია

204

ადგილი

10

თარიღი

29 აგვისტო

საათი

12:00

აუდიტორია

206

ადგილი

5

თარიღი

29 აგვისტო

საათი

12:00

აუდიტორია

205

ადგილი

50

თარიღი

29 აგვისტო

საათი

12:00

აუდიტორია

ადგილი

10

თარიღი

29 აგვისტო

საათი

14:00

აუდიტორია

207

ადგილი

10

თარიღი

29 აგვისტო

საათი

14:00

აუდიტორია

207

ადგილი

10

თარიღი

29 აგვისტო

საათი

18:00

აუდიტორია

ადგილი

3

თარიღი

29 აგვისტო

საათი

14:00

აუდიტორია

207

ადგილი

3

თარიღი

29 აგვისტო

საათი

12:00

აუდიტორია

სტუდიები

ადგილი

5

თარიღი

01 სექტემბერი

საათი

15:00

აუდიტორია

სტუდიები

სამაგისტრო პროგრამები

ადგილი

5

თარიღი

26 აგვისტო

საათი

17:00

აუდიტორია

204

ადგილი

5

თარიღი

26 აგვისტო

საათი

17:00

აუდიტორია

204

ადგილი

5

თარიღი

26 აგვისტო

საათი

17:00

აუდიტორია

204

გარე მობილობა

2023-2024 შემოდგომის სემესტრი

მობილობით დაინტერესებულმა სტუდენტებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ:

"სტუდენტები, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხნენ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე და სურთ მობილობით სარგებლობა, უნდა აკმაყოფილებდნენ მიმღები პროგრამის დაშვების წინაპირობებს და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი საგანი (გადალახული უნდა ჰქონდეთ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი).

იმ პროგრამებზე, სადაც სავალდებულოდ ჩასაბარებელ საგნად მითითებულია ისტორია/მათემატიკა, ერთ-ერთ საგანში მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვა ითვლება პროგრამაზე დაშვების წინაპირობის დაკმაყოფილებად.

იმ შემთხვევაში თუ, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სტუდენტს არ აქვს ჩაბარებული ის საგანი, რაც კანონმდებლობის თანახმად, დადგენილია უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის სფეროების მიხედვით, ის უფლებამოსილია დარეგისტრირდეს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მხოლოდ ამ საგნის/საგნების ჩაბარების მიზნით.

მობილობის მსურველ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე  ჩარიცხულ სტუდენტებს, თუ  2020 წლამდე მიღებული აქვთ მონაწილეობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებში და შესაბამის საგანში გადალახული აქვთ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, საშუალება ეძლევათ მიღებული შედეგი გამოიყენონ მობილობის მიზნებისათვის.

შენიშვნა: ცვლილებები არ ეხებათ 2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებამდე ჩარიცხულ პირებს. ისინი სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობით სწავლის გაგრძელებას შეძლებენ იმგვარად, როგორც ეს დაშვებული იყო 2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებამდე." (https://emis.ge/news/2039/)

გარე მობილობის ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა აკრედიტირებული უნივერსიტეტების სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ სწავლა თავისუფალ უნივერსიტეტში განაგრძონ.

გარე მობილობის პროცედურა შედგება ქვემოთ მოცემული ეტაპებისგან: 

1. მობილობის უფლების მოპოვება

თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში გარე მობილობით გადმოსვლის მსურველმა სტუდენტმა, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდზე უნდა გაიაროს რეგისტრაცია და მოიპოვოს მობილობის უფლება. მხოლოდ ამის შემდეგ სტუდენტი გაივლის შიდა პროცედურებს თავისუფალ უნივერსიტეტში.

 

2. ვიზუალური ხელოვნების და დიზაინის პროგრამაზე მობილობის მსურველთათვის

გარე მობილობის რეგისტრაციამდე, მსურველებმა უნდა გაიარონ შემოქმედებითი ტური თავისუფალ უნივერსიტეტში, რომელიც ჩატარდება 31 აგვისტოს, 12:00 საათზე, 204 აუდიტორიაში. შემოქმედებითი ტურის პირობები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე. 

 

3. რეგისტრაცია

მას შემდეგ, რაც მობილობის მსურველი სტუდენტი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემიდან მოიპოვებს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში მობილობის უფლებას, ონლაინ რეგისტრაციისთვის და დოკუმენტების ასატვირთად უნდა ისარგებლოს ბმულით 2023 წლის 11 სექტემბრის 18:00-დან 13 სექტემბრის 18:00-მდე

რეგისტრაციისთვის აუცილებელი დოკუმენტები:

 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი);
 • გავლილი სასწავლო კურსების სილაბუსები;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული საკონკურსო ქულა;
 • პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი; 
 • ფოტოსურათი ელექტრონული სახით (3x4);
 • სამოტივაციო წერილი, მაქსიმუმ 500 სიტყვა;

4. გასაუბრება

თავისუფალი უნივერსიტეტის ნებისმიერ პროგრამაზე გადმოსასვლელად კანდიდატმა წარმატებით უნდა გაიაროს გასაუბრება ან/და ტესტირება. მობილობით გადმომსვლელი სტუდენტებისათვის შიდა შესარჩევი კონკურსი ჩატარდება შემდეგი გრაფიკით:

საბაკალავრო პროგრამა ადგილი თარიღი საათი აუდიტორია
ბიზნესის ადმინისტრირება 5 14 სექტემბერი 12:00 215
საერთაშორისო ურთიერთობები 10 14 სექტემბერი 12:00 304
სამართალი 5 14 სექტემბერი 12:00 312
კომპიუტერული მეცნიერება 10 14 სექტემბერი 14:00 204
ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერია 10 14 სექტემბერი 14:00 204
შენობის სისტემების ინჟინერია 5 14 სექტემბერი 14:00 204
მართვა და საზოგადოებრივი მეცნიერებები 10 14 სექტემბერი 14:00 210
ფიზიკა 5 14 სექტემბერი 14:00 204
ვიზუალური ხელოვნება და დიზაინი 3 14 სექტემბერი 12:00 სტუდიები
არქიტექტურა 5 15 სექტემბერი 12:30 VAADS104
სამაგისტრო პროგრამა ადგილი თარიღი საათი აუდიტორია
ბიზნესის ადმინისტრირება 5 14 სექტემბერი 17:00 210
ბიზნესის ადმინისტრირება ოპერაციების მენეჯმენტში 5 14 სექტემბერი 17:00 210
ფინანსები 5 14 სექტემბერი 17:00 210
ბიზნესის სამართალი 5 15 სექტემბერი 15:00 210
სოციალური მეცნიერებების სამაგისტრო 10 15 სექტემბერი 12:00 312
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ერთობლივი სამაგისტრო 5 15 სექტემბერი 12:00 210
სადოქტორო პროგრამა ადგილი თარიღი საათი აუდიტორია
სოციალური მეცნიერებები 5 15 სექტემბერი 12:00 317

საბაკალავრო პროგრამები

ადგილი

5

თარიღი

14 სექტემბერი

საათი

12:00

აუდიტორია

215

ადგილი

10

თარიღი

14 სექტემბერი

საათი

12:00

აუდიტორია

304

ადგილი

5

თარიღი

14 სექტემბერი

საათი

12:00

აუდიტორია

312

ადგილი

10

თარიღი

14 სექტემბერი

საათი

14:00

აუდიტორია

204

ადგილი

10

თარიღი

14 სექტემბერი

საათი

14:00

აუდიტორია

204

ადგილი

5

თარიღი

14 სექტემბერი

საათი

14:00

აუდიტორია

204

ადგილი

10

თარიღი

14 სექტემბერი

საათი

14:00

აუდიტორია

210

ადგილი

5

თარიღი

14 სექტემბერი

საათი

14:00

აუდიტორია

204

ადგილი

3

თარიღი

14 სექტემბერი

საათი

12:00

აუდიტორია

სტუდიები

ადგილი

5

თარიღი

15 სექტემბერი

საათი

12:30

აუდიტორია

VAADS104

სამაგისტრო პროგრამები

ადგილი

5

თარიღი

14 სექტემბერი

საათი

17:00

აუდიტორია

210

ადგილი

5

თარიღი

14 სექტემბერი

საათი

17:00

აუდიტორია

210

ადგილი

5

თარიღი

14 სექტემბერი

საათი

17:00

აუდიტორია

210

ადგილი

5

თარიღი

15 სექტემბერი

საათი

15:00

აუდიტორია

210

ადგილი

10

თარიღი

15 სექტემბერი

საათი

12:00

აუდიტორია

312

ადგილი

5

თარიღი

15 სექტემბერი

საათი

12:00

აუდიტორია

210

სადოქტორო პროგრამები

ადგილი

5

თარიღი

15 სექტემბერი

საათი

12:00

აუდიტორია

317

ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მოპოვება

pdf

საერთაშორისო მიღებისა და საერთაშორისო მობილობის წესი

pdf

საერთაშორისო მიღებისა და საერთაშორისო მობილობის წინაპირობები

საერთაშორისო მიღების/მობილობის კანდიდატმა თავისუფალ უნივერსიტეტში სწავლის გასაგრძელებლად უნდა:

 • მოგვმართოს განცხადებით 2023 წლის 27 აგვისტოს ჩათვლით
 • ჩააბაროს უნარების ტიპის გამოცდა 2023 წლის 30 აგვისტოს 12:00 საათზე
 • ჩააბაროს ტესტი მათემატიკაში (სადაც მოთხოვნილია) 31 აგვისტოს 12:00 საათზე
 • გაიაროს გასაუბრება 31 აგვისტოს 12:00 საათზე

საკონტაქტო ინფორმაცია

შაკო თავაძე

თეკო ძიძიგური

საველე პრაქტიკა

საველე პრაქტიკა თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების ექსკლუზიური პროექტია, რომელიც უნიკალურ გამოცდილებას აძლევს ყველა კამპუსელს აგერ უკვე 10 წელზე მეტია.

საველე პრაქტიკა არის საგანი, რომელიც თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების თითოეული პროგრამის ნაწილია. მისი შექმნის და დანერგვის იდეა უნივერსიტეტების დამფუძნებელს კახა ბენდუქიძეს ეკუთვნის.

საველე პრაქტიკის ფარგლებში სტუდენტები 10 დღით საველე ბანაკებში ნაწილდებიან საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში უნივერსიტეტების მიერ შერჩეული კოორდინატორების ზედამხედველობის ქვეშ.

საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ჩვენი სტუდენტები მონაწილეობენ: ახალი ან არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნაში, მოწესრიგებასა და გამართვაში; რეკრეაციულ ზონებში დანაგვიანებული ტერიტორიების დასუფთავებაში; ადგილობრივ მოსახლეობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით სხვადასხვა აგრარულ თუ სამეურნეო პროცესში; რეგიონული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტებში.

საველე პრაქტიკის ფარგლებში თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების 10 000-ზე მეტმა სტუდენტმა შეიძინა საველე პირობებში გუნდურად ამოცანების გადაწყვეტის ფასდაუდებელი გამოცდილება.

 

საველე პრაქტიკა