ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმი

19 მარტი 2014

თუ გსურს მოიპოვო ბაკალავრის ხარისხი ელექტრო და კომპიუტერულ ინჟინერიაში, უნდა დააგროვო სულ ცოტა 240 ECTS კრედიტი.

კურიკულუმი შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან - მოდულისგან:

 

მოდულის სახელწოდებაECTS კრედიტი 
საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნები53
ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერიის საბაზო განათლების საგნები71
ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერიის ძირითადი განათლების საგნები  97
ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერიის არჩევითი საგნები19

 

თუ გსურს, დაეუფლო დამატებით სპეციალობას (მაინორს), თავისუფალი არჩევითი საგნების ნაცვლად, უნდა აირჩიო დამატებითი სპეციალობა (მაინორი) და გაიარო შესაბამისი საგნები (36 -45 ECTS).

 

კურიკულუმი და სემესტრული გეგმა